Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej: VW SU, administrator).

Dane kontaktowe:

Z VW SU może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: pomocvwsu@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

W VW SU wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD_VWSU@vwfs.com lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez VW SU w celach:

  1. Związanych z obsługą Pani/Pana zapytań i wniosków, w tym udzielenia odpowiedzi na nie;
  2. Związanych z prowadzoną działalnością administracyjną i gospodarczą VW SU, w szczególności, zapewnieniem systemu kontroli wewnętrznej, audytami, zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych (np. tworzenie kopii zapasowych, testowanie systemu).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem VW SU jest możliwość:

  1. Rozpatrywania zapytań i wniosków klientów oraz udzielenia odpowiedzi na nie;
  2. Stabilnego i bezpiecznego prowadzenia swojej działalności oraz możliwość podnoszenia jakości świadczonych usług dostosowanych do potrzeb poszczególnych klientów, możliwość zabezpieczenia informacji na potrzeby audytowe oraz możliwość zapewnienia ochrony danych osobowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie lub wniosek.

Odbiorcy danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce,  Financial Services Polska Sp. z.o.o, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi administracyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom publicznym, w tym organom nadzoru, oraz innym podmiotom uprawionym do otrzymania danych na mocy przepisów prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych;
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Obowiązek podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana zapytania lub wniosku oraz udzielenia odpowiedzi na niego. Bez podania danych osobowych rozpatrzenie zapytania lub wniosku, w tym udzielenia odpowiedzi, może być utrudnione albo niemożliwe.